adelton

PV136 (P136) Seminář k databázovým systémům

Kurz od roku 2004 vede kolega Křipač. Jeho oficiální sylabus je v Katalogu předmětů v IS MU.

Toto je původní stránka pro běh v letech 2001 až 2003.


Motivace vyučujícího

Z databázových aplikací studentů FI nebo i z aplikací, které s databází pracují částečně, je často vidět, že studenti mají jistý teoretický základ, ale volí neodpovídající postupy a vůbec se k databázovému serveru chovají jinak, než by on očekával. Evidentně si nikdy nezkusili selecty a jiné operace nad skutečným databázovým systémem pustit, o vykódování triggerů, které by řešily něco víc než triviality typu převod vkládané hodnoty na velká písmena, ani nemluvě. Mou motivací je uvést dostatečné příklady praktického používání databázových systémů, aby práce budoucí byly lepší.

Očekávaná motivace studentů

Zjistit jak a proč se databáze chovají a co z toho plyne pro člověka vytvářejícího aplikaci či systém, které s databázovým serverem spolupracuje. Uvědomit si pravidla, která platí ve většině případů, vědět, že daná vlastnosti či funkce v RDBMS typicky existuje a že detaily se dají najít v dokumentaci, pokud vím, co hledám. Zjistit, že databázové systémy se na druhou stranu dosti liší, a že je nutné být na rozličnosti připraven.

Vstupní předpoklady

Absolvování P002 Úvodu do databázových systémů, resp. nově PB154 Základů databázových systémů, případně dalších databázových kursů. Nebo práce s nějakým systémem a zájem pochopit ho hlouběji. Nic z toho není formálně nutné, nutná je ochota věci promýšlet, nadhazovat problémy a bavit se o nich.

Forma výuky

Přednáška s důrazem na diskusi a na aktivní účast studentů v ní. Očekávám, že si studenti témata přes týden vyzkouší. Nejde o cvičení — praktické příklady rozumného rozsahu se na cvičení udělat nedají, na to slouží bakalářské projekty, diplomové práce či práce v laboratořích FI a zaměstnání ve firmách. Ale projdeme některé ne úplně triviální záležitosti a doufejme dáme studentům motivaci k hlubšímu samostatnému zkoumání.

Výuka je organizována po sedmi dvouhodinovkách, počet studentů v kursu je omezen na dvacet, protože chci vytvořit prostředí vhodné pro oboustrannou komunikaci. Tento limit není tesán do kamene, může být zvýšen nebo se mohou se souhlasem vyučujícího zapsat i studenti nad limit. Jde ale svým způsobem o výběrový kurs, od studentů se očekává aktivní participace na průběhu hodiny, a zkušenosti z loňského roku říkají, že dvacet lidí v jedné místnosti je pro tyto účely víc než dost.

Referáty jsou obecně považovány za nutné zlo potřebné ke získání kladného hodnocení z předmětu. V tomto semináři jsou základem pro značnou část obsahu předmětu, protože poskytují vhodný neteoretický základ, na kterém se dá stavět. Takže každý student by měl přednést dvacetiminutový referát na drobné databázové téma. K dispozici je počítač s dataprojektorem a s připojením k síti a s přístupem k nejoblíběnějším databázovým systémům, čili je možné mít prezentace i on-line.

Ukončení

Předmět je možno zapsat s kolokviem, za jehož úspěšné splnění student obdrží cenné dva informatické kredity. Kolokvium je možno získat za aktivní účast na semináři a přednesení referátu na databázové téma (analýza problému a jeho řešení, diskuse principů, popis chování konkrétního systému, nebo srovnání rozdílů různých systémů). Neaktivní či nesmělí studenti většinou referát odevzdávají formou eseje (HTML, šest normostran). Někteří z nich se k rozladění vyučujícího snaží kolokvium sehnat v posledním týdnu zkouškového, což není doporučovaný způsob.